Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP) zijn jeugdbeschermingsmaatregelen die kunnen worden aangevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling (Jeugdzorg) of het Openbaar Ministerie. Het zijn ingrijpende maatregelen, voor zowel het kind als de ouders.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing zijn bedoeld als tijdelijke maatregelen, waarbij er altijd wordt gestreefd naar terugkeer van het kind bij de ouders. Is er volgens de rechter onvoldoende perspectief bij de ouders? Dan kan een gezagsbeëindigende maatregel worden aangevraagd.

Ondertoezichtstelling

De Raad voor de Kinderbescherming kan een verzoek bij de rechter indienen tot ondertoezichtstelling, wanneer het vermoeden bestaat dat het opgroeien van het kind ernstig bedreigd wordt. Zo kunnen (vermeende) kindermishandeling, verwaarlozing, psychische problematiek bij de ouder(s) en ernstige problemen bij het kind redenen zijn om over te gaan op ondertoezichtstelling.

Bij een ondertoezichtstelling houdt een gecertificeerde instelling, zoals in Noord-Nederland Jeugdbescherming Noord, toezicht over het opgroeien van het kind. Het doel is om ouders te begeleiden en ondersteuning te bieden. Het kind blijft hierbij thuis wonen.

Uithuisplaatsing

Wanneer het opgroeien van het kind dusdanig bedreigd wordt dat een ondertoezichtstelling onvoldoende bescherming biedt, kan de rechter besluiten tot uithuisplaatsing. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen.

Het doel van een uithuisplaatsing is om het kind te beschermen, maar ook om het gezin tot rust te laten komen. Het kind woont tijdelijk ergens anders, bijvoorbeeld bij familie, in een pleeggezin, een gezinshuis of een jeugdhulp-accommodatie. Ouder en kind houden contact met elkaar, maar de gezinsvoogd kan dit contact beperken als dit noodzakelijk wordt geacht.

Waarom een advocaat inschakelen bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing?

Heeft de Raad voor Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of het Openbaar Ministerie een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing aangevraagd bij de rechter? Dan gebeurt dit helaas niet altijd op basis van de juiste informatie. Doordat de druk op jeugdzorg ontzettend hoog is, worden er soms besluiten genomen op basis van onvolledige rapportages.

Bent u het niet eens met het besluit tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat in het personen- en familierecht in te schakelen, die u begeleidt in het aanvechten van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Wordt het contact met uw kind beperkt of vindt u dat er te weinig wordt toegewerkt aan terugkeer naar huis? Ook dan is het van belang om spoedig contact op te nemen met een advocaat. Kinderen die voor langere tijd uit huis zijn geplaatst zijn soms te gehecht in een pleeggezin om nog terug te kunnen keren naar huis.

Maaike Holthinrichs kan u onder meer bijstaan tijdens zittingen, omgangsregelingen helpen opstellen en de onderzoeksrapportages die ten grondslag liggen aan de OTS of UHP kritisch bekijken. Zijn de uitkomsten gebaseerd op feiten of veronderstellingen? En wordt er actief gewerkt aan een terugkeer naar huis?

Neem contact op met Holthinrichs Advocatuur: bijzonder curator

Met dit jaar precies 20 jaar ervaring in het personen- en familierecht bent u bij Holthinrichs Advocatuur aan het juiste adres voor procedures over ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Daarbij wordt altijd gestreefd naar een goede samenwerking met de jeugdzorg, maar staat het belang van ouders en kind voorop. Centraal staat de vraag: wat is ervoor nodig om het kind terug naar huis te laten gaan?

Bent u het niet eens met de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? Neem dan direct contact op met Maaike Holthinrichs. Is er sprake van belangenverstrengeling? Dan kunt u de rechter verzoeken om een bijzonder curator te benoemen. Maaike Holthinrichs kan u daarbij helpen.

Neem contact op voor meer informatie.